Rarangkén -ar- mangrupa salah sahiji rarangkén tengah (en:infix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén -ar- nambahan harti 'loba' kana anu dituduhkeun ku kecap dasarna.

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit

Salian ngarobah harti, rarangkén -ar- ngalaman parobahan sora (alomorf) jeung posisi jadi rarangkén hareup, gumantung kana sababaraha hal.

Rarangkén -ar-: parobahan sora (en:alomorf)
Robah jadi nalika wangun dasarna... Conto:
-al- dimimitian ku l- lieur + -ar- --> lalieur

leuleus + -ar- --> laleuleus

ditungtungan ku -r bageur + -ar- --> balageur

pinter + -ar- --> palinter

mibanda konsonan gabung (kluster) anu aya sora r,

saperti: br, tr, cr, kr, pr, jr, jeung dr.

kecrék + -ar- --> kalecrék

gombrang + -ar- --> galombrang

ar- dimimitian ku vokal asup + -ar- --> arasup

ulin + -ar- --> arulin

ra- ngan saengang sarta dimimitian ku konsonan cleng + -ar- --> racleng

beng + -ar- ---> rabeng

Rarangkén -ar-: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
barang "loba ..." (upama wangun dasarna kecap barang) barudak
pagawéan aktif "loba nu ngalakukeun ..." (upama wangun dasarna kecap pagawéan) daratang, baralik, arulin, dalahar, sararé, nyariwit, nyarium, nalaksir
sipat "loba / terus-terusan dina kaayaan ..." (upama wangun dasarna kecap sipat) nyareri, laleuleus, rarieut, baruruk, garoréng, garedé, parait