Rarangkén -eun mangrupa salah sahiji rarangkén tukang (en:suffix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén -eun ngawangun wanda kecap barang jeung sipat.

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit

Rarangkén -eun teu ngalaman parobahan sora (en:alomorf) kawas rarangkén N- atawa -na.

Rarangkén -eun: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
barang "anu bisa/rék di ..." beulieun, bawaeun, alaeun, jualeun, dahareun
barang "anu bisa dijieun ..." sambeleun, rujakeun,
sipat "di tempat di ..." gigireun, hareupeun, tukangeun, handapeun, luhureun, wétaneun
sipat "keuna kasakit siga/lantaran ..." cacingeun, hileudeun,
sipat "boga sipat ..." cicingeun, kuuleun
sipat "dina kaayaan ..." tinggaleun, barieukeun, leungiteun
sipat "dina kaayaan ..." (pikeun jalma katilu) éraeun, daékeun, hayangeun, embungeun, ngéwaeun
sipat "giliran / bagéan ..." kuringeun, manéheun, batureun