Rarangkén pika--eun

Rarangkén pika—eun mangrupa salah sahiji rarangkén barung (nl:confix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén pika—eun ngawangun kecap sipat anu hartina "nimbulkeun rasa ... ".

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit
Rarangkén pika—eun: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
sipat "nimbulkeun rasa ... " pikabungaheun, pikasediheun, pikaresepeun, pikareueuseun