Rarangkén ka—an mangrupa salah sahiji rarangkén barung (nl:confix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén ka—an ngawangun kecap barang.

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit
Rarangkén ka—an: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
barang "hal anu patali jeung ... " atawa "anu sipatna ... " kaéndahan, kageulisan, kaamanan, kajayaan, kaagungan, kanyataan, kapastian
barang "anu di-... " atawa "anu di-...-keun " kaolahan, kaperluan, kapentingan
barang "tempat (anu patali jeung) ... " kacamatan, kabupatén, kalurahan, kawedanaan, karésidénan
pagawéan pasif "teu kahaja ... " atawa "teu kahaja keuna ku (pagawéan)... " kakotoran, kacaahan, kadiukan, kaancikan, kabangsatan, kacopétan
pagawéan pasif "teu dihaja aya dina kaayaan ... " kalaparan, kakurangan
pagawéan pasif "bisa di-...-an " kacumponan, katedunan
sipat "bisa di-...-keun " kabuktian
sipat "teu dihaja ... " atawa "teu dihaja keuna ku ... " kabeneran, kalepasan, kapanasan, katiisan, kabeurangan, kapeutingan