Jieun kalimah tina kecap anu make rarangken ; sa-R-an