Rarangkén di- mangrupa salah sahiji rarangkén hareup (en:afix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén di- ngawangun wanda kecap pagawéan, boh aktif, boh pasif.

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit

Rarangkén di- teu ngalaman parobahan sora (en:alomorf) kawas rarangkén N- atawa -na.

Rarangkén di-: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
pagawéan aktif "ngalakukeun ... " digawé, diajar, didamel
pagawéan aktif "maké ... " dikopéah, dibaju, dikabaya, disapatu, didasi
pagawéan aktif "ngaluarkeun ... " disada
pagawéan pasif "kakeunaan pagawéan ... " dibaca, dibilang, dibawa, dicokot, dikorupsi
pagawéan pasif "kakeunaan pagawéan ku/maké ... " dikompa, didongkrak, dibuldoser, disugu, dipacul
pagawéan pasif "dijieun jadi ... " diruksak, dijebol, dibentuk, dibulao
pagawéan pasif "dibéré ... " dihormat, dipeunteun, dihampura