Rarangkén -in- mangrupa salah sahiji rarangkén tengah (en:infix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén -in- ngawangun wanda kecap pagawéan jeung sipat. Upama kecap dasarna kecap pancén, rarangkén -in- mibanda fungsi jadi mamanis kecap.

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit

Rarangkén -in- teu ngalaman parobahan sora (en:alomorf) atawa posisi kawas rarangkén -ar- atawa -um-.

Rarangkén -in-: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
pagawéan pasif “geus kakeunaan ku...” tinulis, sinerat, ginanjar
pagawéan aktif “aya dina kaayaan...” pinanggih
sipat “nu siga...” sinatria, pinandita
pancén lain harti anyar, tapi jadi 'mamanis' tinangtos, sinareng