Rarangkén pada- mangrupa salah sahiji rarangkén hareup (en:afix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén pada- ngawangun wanda kecap pagawéan aktif, pasif, jeung kecap sipat.

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit

Rarangkén pada- teu ngalaman parobahan sora (en:alomorf) kawas rarangkén N- atawa -na.

Rarangkén pada-: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
pagawéan pasif “loba kakeunaan ku pagawéan ...” padangepung, padanyiwit, padamelong, padamoro
pagawéan aktif “sarua ...” padadagang, padadaék, padausaha
sipat “sarua ...” padakuat, padabeunghar, padageulis