Rarangkén pa- mangrupa salah sahiji rarangkén hareup (en:afix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén pa- ngawangun wanda kecap barang jeung kecap sipat.

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit

Rarangkén pa- teu ngalaman parobahan sora (en:alomorf) kawas rarangkén N- atawa -na.

Rarangkén pa-: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
barang “nu biasa/pacabakanana ...” patani, padagang, pamayang
barang “anu ngalakukeun ...” patugas, pagawé, pajoang, patandang, pamingpin
barang “ anu jadi ...” paudur
barang “alat / nu dipaké ...” panakol, paneunggeul, pangajul, pamupus
sipat “aya dina kaayaan ...” papisah, pagalo, paribut, paantel