Rarangkén N- atawa nasal mangrupa salah sahiji rarangkén hareup (en:afix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda.[rujukan?] Sacara umum rarangkén N- ngawangun kecap pagawéan aktif jeung kecap sipat.[rujukan?]

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit

Salian ngawangun rupa-rupa wangun jeung harti, rarangkén N- ngalaman parobahan sora (alomorf) gumantung kana hurup awal kecap nu dihareupeunana.[rujukan?]

Rarangkén N-: parobahan sora (en:alomorf)
Robah jadi Nyanghareupan ... Conto:
m- b2), p N- + baca --> maca

N- + pacul --> macul

n- t N- + takol --> nakol
ng- k, a, w1) N- + kaca --> ngaca

N- + ais --> ngais
N- + wétan --> ngétan1)

nga- b, d, g, h, j, l, m, n, w, y N- + balik --> ngabalik

N- + degung --> ngadegung
N- + wuluku --> ngawuluku

ny- c, s N- + cutat --> nyutat

N- + sapu --> nyapu

nge- konsonan saengang N- + tik --> ngetik

N- + bor --> ngebor

1) Ieu mangrupa sempalan, teu salawasna N- + w... --> ng..., lolobana robahna jadi ngaw...
2) Ieu mangrupa sempalan, teu salawasna N- + b... --> m..., lolobana robahna jadi ngab...

Rarangkén N-: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
pagawéan aktif "ngedalkeun ..." ngadu'a, ngadongéng, nyarita, nyora
pagawéan aktif "ngalakukeun ..." maca, nginum, ngigel, ngaji, masak
pagawéan aktif "ngalakukeun pagawéan ku/maké ..." ngawuluku, nyugu, ngecrik, ngarit, ngabuldoser
pagawéan aktif "ngalakukeun di ..." masantrén, masar, ngaranca ngebon, nyawah, ngahuma
pagawéan aktif "boga ..." ngarasa
pagawéan aktif "milampah saperti ..." ngabdi, ngawula, ngajag
pagawéan aktif "méré ..." meunteun, ngahampura, ngahormat, ngama'lum
pagawéan aktif "nyieun ..." ngagambar, nyayur, nyambel, ngabordél, nyulam
pagawéan aktif "ngalakukeun dina waktu ..." ngalayung, nyubuh, moyan, meuting
pagawéan aktif "nyieun jadi ...." ngaruksak, meulah, ngalebur
pagawéan aktif "nganggap ..." ngahina, ngahampas, nyatru
pagawéan aktif "aya dina kaayaan ..." ngagolér, ngadayagdag, ngabaheuhay, ngedéng
pagawéan aktif "dahar/nginum ..." ngabaso, nyirop, nyoto, ngopi, ngemih
pagawéan aktif "nyanghareup/ngajugjug ka ..." ngiblat, ngalér, ngidul, ngétan, ngulon
pagawéan aktif "ngaluarkeun sora ..." ngagogog, ngagaur, ngahiem, ngabérélé, ngahahah, ngorosak
sipat "kaayaan saperti ..." ngolécér, nyagak, mayung, nanjeur
sipat "boga sipat ..." nyeni, nyentrik, ngedul, ngota