Rarangkén -na mangrupa salah sahiji rarangkén tukang (en:suffix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén -na ngawangun wanda kecap barang, pagawéan, sipat, jeung bilangan.

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit

Salian ngarobah harti, rarangkén -na ngalaman parobahan sora (alomorf).

Rarangkén -na: parobahan sora (en:alomorf)
Robah jadi nalika wangun dasarna... Conto:
-ana ngantét kana kecap anu geus dirarangkénan ku -eun, -an, atawa -keun bawaeunana, bacaeunana, tiluananan, kabéhanana, mawakeunana
-nana ngantét kana kecap, di antarana dua, atawa éta duanana étanana
Rarangkén -na: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
barang milik (jalma katilu) bajuna, imahna, duitna
barang "anu bakal tangtu ..." alusna, pantesna
sipat "nincak kana waktu ka..." tujuhna, sapuluhna