Rarangkén ka- mangrupa salah sahiji rarangkén hareup (en:afix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén ka- ngawangun wanda kecap barang, pagawéan pasif, sipat, jeung bilangan.

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit

Rarangkén ka- teu ngalaman parobahan sora (en:alomorf) kawas rarangkén N- atawa -na.

Rarangkén ka-: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
pagawéan pasif “kakeunaan ku pagawéan di- ...” kajojo, kagiridig
pagawéan pasif “bisa di- ... -keun” karasa, kagambar, kabayang
pagawéan pasif “bisa di- ... ” kabawa, kaangkut, kasawang, kairong
pagawéan pasif “teu dihaja di- ... “ kagéléng, katincak, katoél, katubruk, kapacul
barang “hal anu patali jeung ...” kanyaho, kabisa, kamampuh, kasakit
barang “hal anu dipi- ...” kabogoh, kahayang, kaasih, kanyaah
sipat “kakeunaan ku ...” kapélét, kagendam, kaduyung
wilangan “tahapan atawa bagian ...” kahiji, kadua, katilu, kasapuluh